Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia
1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar a služby zakúpené od cukrárenskej výrobne Perfektné maškrty spoločnosti PM one s.r.o.
2. Dátum uplatnenia reklamácie je daný dátumom fyzického odovzdania tovaru k reklamácii v mieste pôvodného nákupu.
3. Skutočnosť, že kupujúci bol úplne a detailne oboznámený s reklamačným poriadkom, záručnými a obchodnými podmienkami a  súhlasí s ich obsahom, potvrdzuje nasledovne:
      a) podpisom alebo iným potvrdením dodacieho listu/daňového dokladu alebo
      b) záväznou objednávkou tovaru alebo
      c) fyzickým prevzatím tovaru
4. Tento reklamačný poriadok je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie je písomne uzatvorená zmluva o iných obchodných, záručných a reklamačných podmienkach.
5. Skutočnosti, ktoré nie sú riešené v tomto Reklamačnom poriadku upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 
2. Spôsoby riešenia reklamácií
1. Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú, predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu vadu odstrániť
2. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za výrobok bez vady. Okamžitá výmena výrobku je podmienená jeho fyzickým stavom na sklade
3. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady či výmeny tovaru vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť najneskôr do 5 pracovných dní na účet kupujúceho.
4. Voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou predávajúceho a kupujúci sa nemôže iného vyriešenia svojej reklamácie domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívoch upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy.
5. Reklamácie sa riešia výhradne v prevádzke cukrárenskej výrobne Perfektné maškrty, Partizánska 26, Žiar nad Hronom v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h. Reklamácia sa zásadne nerieši u kupujúceho, doprava tovaru kvôli reklamácii je záležitosťou reklamujúceho.
6. Reklamáciu akokoľvek poškodeného alebo nekompletného tovaru vrátane reklamácie akýchkoľvek parametrov zistiteľných vonkajšou obhliadkou tovaru, musí kupujúci uplatniť najneskôr pri preberaní hotového výrobku. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
7. Reklamáciu chuti, zloženia, alebo iných vonkajšou obhliadkou nezistiteľných parametrov tovaru musí kupujúci uplatniť okamžite, najneskôr do 24 h po ich zistení a zároveň musí zaistiť, aby celú dobu od prevzatia výrobku až do uplatnenia reklamácie bol výrobok uložený spôsobom a pri teplote zodpovedajúcim požiadavkám zákonných predpisov, upravujúcich oblasť výroby a skladovania potravín. Nahlásenie v dňoch pracovného pokoja je možné vykonať mailom na info°perfektnemaskrty.sk. Na neskoršie nahlásené reklamácie nebude braný ohľad.
8. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje poverený pracovník cukrárenskej výrobne Perfektné maškrty aj na základe fotografií, vyhotovených kupujúcim bezodkladne po zistení poškodenia ako dôkazový materiál.
9. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadné nedostatky spôsobené nevhodným zložením výrobku vyrobeného podľa požiadavky kupujúceho, pokiaľ bolo toto zloženie alebo úpravy kupujúcim požadované. Skutočnosť, že tovar bol vyrobený či upravený podľa jeho požiadavky, potvrdzuje kupujúci fyzickým prevzatím objednaných výrobkov.
 
 
3. Skladovacie podmienky
1. Všetky cukrárske výrobky dodávané cukrárenskou výrobňou Perfektné maškrty musia byť skladované pri teplote od +4°C do +8°C oddelene od surovín iného pôvodu z dôvodu hrozby kontaminácie arómami alebo mikroorganizmami. Po odovzdaní objednaného tovaru kupujúcemu musia byť tieto skladovacie podmienky jednoznačne zachované.
2. V prípade, že dodaný tovar nebude skladovaný pri týchto teplotách, hrozí jeho znehodnotenie a v tomto prípade sa cukrárenská výrobňa Perfektné maškrty zrieka akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody na dodávanom tovare a zároveň zaniká právo zákazníka na neskoršie reklamácie.
3. Pri správnom skladovaní cukrárenská výrobňa Perfektné maškrty garantuje minimálne 48 hodinovú záruku na kvalitu tovaru v závislosti od typu výrobku.
4. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť kupujúcim vrátený v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8°C, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru. Kupujúci je povinný spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť tovar do cukrárenskej výrobne predávajúceho.
5. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.


 
V Žiari nad Hronom , dňa 01.07.2017
 
-----------------------------------------------------
Ing. Peter Babarcsík
výkonný riaditeľ