Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri nákupe výrobkov cukrárenskej výrobne Perfektné maškrty patriacej spoločnosti PM one s.r.o. telefonicky, mailom alebo osobne na našich predajniach.
2. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke www.perfektnemaskrty.sk.
3. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
4. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť PM one s.r.o. so sídlom Partizánska 26 , 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 50 580 779, DIČ: 2120392054.
5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom telefonicky na čísle 0903 55 32 32. alebo osobne na našich predajniach ZH,ZV, LC a BB. 
6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku. Ceny pre VEĽKOODBERATEĽOV alebo pri väčších objednávkach sa určujú po dohode s obchodným riaditeľom na 0903 553 232


2. Práva a povinnosti predávajúceho
1. Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné a spoločnosť PM one s.r.o. sa podľa platných zákonov o ochrane          osobných údajov zaväzuje neposkytovať tieto informácie tretej strane.
2. Predávajúci má právo v odmietnuť objednávku v nasledujúcich prípadoch:
      a) v prípade neskorého objednania
      b) z dôvodu naplnenia výrobnej kapacity
      c) z dôvodu neúplných kontaktných údajov v objednávkovom formulári
      d) z dôvodu neúspešného kontaktovania kupujúceho
      e) v prípade nerealizovateľnosti objednávky
 
3. Práva a povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci je povinný uviesť správny telefonický kontakt.
2. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.
3. S cenou je zákazník oboznámený pri vypĺňaní objednávky, telefonickom rozhovore alebo osobnom kontakte. U  tort vyrobených podľa požiadavky zákazníka je cena uvedená za kilogram. Predbežná cena za tortu podľa požiadavky zákazníka je oznámená kupujúcemu v potvrdzovacom emaile.
4.Objednávka sa stáva záväznou vyplneného formuláru ktorý sa vypisuje v cukrárni alebo prijatím objednávky prostredníctvom telefónu.
5. Ak to vyžadujú nákupné podmienky Predávajúceho, Kupujúci je povinný uhradiť čo najskôr zálohu na objednávku vo výške 50 % ceny objednávky. Záväzné potvrdenie svojej objednávky obdrží až po zaplatení tejto platby. Aby sa urýchlilo spracovanie objednávky, odporúčame úhradu platby vykonať v deň objednania, čím sa zaručí, že bude objednávka pripravená na určený termín dodania.
 
4. Podmienky objednania
1. Termíny pre vyhotovenie objednávok sú definované v závislosti na type výrobku, požadovanom množstve a aktuálnej vyťaženosti výroby. Podmienky pre dodanie sú uvedené na stránke www.perfektnemaskrty.sk alebo ich Kupujúcemu oznámi pracovník Predávajúceho.
2. Všetky objednávky sú záväzné. 
3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
4. Objednaný tovar si Kupujúci preberá osobne v dohodnutej prevádzke alebo mu bude doručený našim kuriérom na ním uvedenú adresu po INDIIDUÁLNEJ DOHODE. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím po zaplatení celkovej kúpnej ceny.
 
5. Platobné podmienky
1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom vo vopred uvedených prípadoch Predávajúci vyžaduje platbu zálohy vopred.  Kupujúci si vyzdvihne tovar v prevádzke alebo od nášho kuriéra až po uhradení celej sumy tovaru uvedeného v objednávke.
 
6. Podmienky dodania
1. Tovar bude pripravený v termíne a na mieste určenom Kupujúcim buď v priestoroch urcenéj prevádzky, kde si ho Kupujúci môže prevziať osobne alebo tovar vám vieme doručiť na vopred dohodnuté miesto našim kuriérom.
2. Tovar je dovezený našim kuriérom chladiarenským autom, na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim objednávke. Kuriér bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru a záväzne si s ním spresní čas dodania tovaru. Kuriér doručuje objednaný tovar Kupujúcemu zdarma alebo za úhradu v závislosti od podmienok uvedených na stránke www.perfektnemaskrty.sk
3. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol pri zadávaní/potvrdzovaní objednávky alebo s našim kuriérom na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a kuriérovi v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. Opakované doručenie kuriérom  nie je zdarma ale sa účtuje kilometrovný poplatok.
4. Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej prevádzke najviac do času 24 hodín po termíne dodania. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne dodania určeného Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín má Predávajúci právo tovar z dôvodu rýchleho skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.
 
7. Storno objednávky
1. Stornovanie objednávky je možné vykonať najneskôr dva pracovné dni pred dátumom, kedy mal byť tovar odovzdaný kupujúcemu, inak musí kupujúci uhradiť celú kúpnu cenu za objednaný tovar.
2. V prípade ak Kupujúci medzičasom zaplatil zálohu, bude mu vrátená do 5 pracovných dní na účet, z ktorého zálohu zaplatil.
 
8. Záruka na tovar
1. Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu tovaru, vzťahuje na naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
2. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho kompletnosť a zistiť prípadné závady odhaliteľné vonkajšou obhliadkou. Zistené závady je nutné reklamovať ihneď pri preberaní tovaru. Závady nezistiteľné obhliadkou tovaru uplatní Kupujúci podľa podmienok reklamačného poriadku.
3. U potravinárskeho tovaru je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená iná záruka.
4. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v každom z nasledujúcich prípadov:
a) vypršaním záručnej doby dňom reklamácie u reklamovaného tovaru
b) svojvoľným upravením alebo pozmenením tovaru
c) mechanickým alebo iným poškodením tovaru
d) poškodením tovaru pri preprave k reklamácii (napríklad pokiaľ tovar nebol prepravovaný v chlade s náležitou teplotou)
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému bytovému prostrediu alebo prostrediu reštaurácií vybavených potrebnou chladiacou technikou
f) ak tovar bol poškodený použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v obchodných, reklamačných alebo záručných podmienkach alebo ďalej v rozpore so všeobecnými zásadami platnými pre použitie alebo spotrebu obdobného tovaru
 
9. Záverečné ustanovenia
1. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak Kupujúci pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov predávajúcim a to za účelom dodania tovaru a jeho inzercie. Narábanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha zákonu o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu.
4. Kupujúci súhlasí s tým, že mu môžu byť zasielané emailom informácie o novinkách a zmenách obchodných podmienok predávajúceho.
5. Zmeny obchodných podmienok alebo zmluvy môžu byť vykonané iba písomne, zmenené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  ich zverejnenia.