Schwarzvaldská torta

2200 g 
Alergény : 1,3,7,
Záruka: 3 dni